flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                      наказом керівника апарату

                                                                                                                     Мостиського районного суду

                                                                                                                     Львівської області

                                                                                                                      від 01.06.2011 року № 31

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Мостиського

районного суду Львівської області

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Мостиського районного суду Львівської області (далі – Положення), розроблено на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI (далі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Мостиського районного суду Львівської області, та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2.Мостиський районний суд Львівської області (далі – суд) є суб’єктом владних повноважень, внаслідок чого являється розпорядником інформації у сфері доступу до публічної інформації.

1.3.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4.Відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Мостиського районного суду Львівської області є  консультант суду (далі – відповідальна особа), завданням якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

1.5.Визначення понять:

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання судом своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у його володінні;

запит на інформацію – це прохання особи до суду надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

запитувачі інформації – фізичні особи, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

2.Забезпечення доступу до публічної інформації суду

 

2.1. Забезпечення доступу до публічної інформації належить до компетенції відповідальної особи, яка зобов’язана:

- оприлюднювати інформацію про діяльність суду та прийняті рішення;

- систематично вести облік документів, що знаходиться у володінні суду;

- вести облік запитів на інформацію;

- визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

- надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.2.Доступ до публічної інформації Мостиського районного суду Львівської області забезпечується шляхом:

-     оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

-     розміщення публічної інформації на офіційній веб-сторінці суду, що на офіційному веб-сайті судової влади;

-     розміщення публічної інформації на інформаційних стендах, що знаходяться в приміщенні суду;

-     присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;

-     надання інформації за запитами на інформацію.

2.3.Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.4.Порядок взаємодії суду з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

2.5.Розміщенню на офіційній веб-сторінці суду, що на офіційному веб-сайті судової влади, підлягає інформація:

- про діяльність суду, а саме:

а) про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

б) прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступника, а також керівника апарату суду, основні функції відділів суду, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

в) розклад роботи та графік прийому громадян;

г) вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

ґ) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішення, дій чи бездіяльності відповідальної особи;

д) систему обліку, види інформації, якою володіє суд;

- про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності суду;

- про нормативно-правові засади діяльності суду;

- про перелік та умови отримання послуг, що надаються судом, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

- про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності;

- про систему обліку, види інформації, яку зберігає суд;

- про механізм чи процедуру, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень судом;

- про загальні правила роботи суду, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- про звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

- іншу інформацію про діяльність суду, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2.6.Інформація для оприлюднення на офіційній веб-сторінці суду, що на офіційному веб-сайті судової влади, погоджується із головою суду.

2.7.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

2.8. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року № 3262-IV.

2.9.На інформаційних стендах, що знаходяться в приміщенні суду, підлягає розміщенню інформація:

- дані про порядок роботи суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;

- відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в суді;

- реквізити для сплати судового збору та реквізити для сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів;

- зразок відповідної форми запиту на інформацію;

- порядок оскарження судових рішень суду;

- заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщень суду та залів судових засідань;

- умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;

- інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

2.10.Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

2.11.Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом та цим Положенням.

2.12.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.13.Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, суд має право відмовити в  задоволенні запиту.

2.14.З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в канцелярії суду або роздрукувати на офіційній веб-сторінці суду, що на офіційному веб-сайті судової влади, (додатки 3–5 до цього Положення).

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до цього Положення).

2.15.У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 

3.Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

3.1.Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в суді на відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації.

3.2.Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

3.3.Запити на інформацію реєструються в комп’ютерній програмі «Документообіг загальних судів» (далі – КП «ДЗС»).

3.4.Запит на інформацію з резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується відповідальною особою з питань запитів на інформацію, після чого невідкладно передається виконавцю, який надаватиме відповідь на запит (далі – виконавець).

3.5.Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

3.6.          Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відповідальної особи в окремій номенклатурній справі суду «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації».

3.7.Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання судом запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

3.8.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням відповідальної особи може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

3.9.Інформація на запит надається безкоштовно.

У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, відповідальна особа або безпосередньо виконавець не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до суду повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.

3.10.Відповідь на запит надається виконавцем за підписом голови суду.

3.11.Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

3.12.У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому погодженню з головою суду.

3.13.Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в суді.

 

4.Порядок відмови або відстрочки в задоволенні запитів та оскарження

рішення, дій чи бездіяльності суду

 

4.1.Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- суд не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, відповідно до Закону належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені згідно Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано передбачених Законом вимог до запиту на інформацію.

4.2.Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4.3.Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі, де має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду виконавця;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

4.4.Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення, із зазначенням:

- прізвища, імені, по батькові та посади виконавця;

- дати надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причин, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

- строку, у який буде задоволено запит;

- підпису.

4.5.Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи або виконавця можуть бути оскаржені до голови суду або суду.

4.6.Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

4.7.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

5.Відповідальність за порушення законодавства про доступ

до публічної інформації суду

 

5.1.Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит;

- ненадання інформації на запит;

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

- неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

- нездійснення реєстрації документів;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

5.2.Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

5.3.Відповідальна особа або виконавець не підлягає юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

Додаток 1

до пункту 2.3 Положення

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.Не належать до публічної інформації Мостиського районного суду Львівської області (далі – суду):

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом суду із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

–        внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

–        інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

 

1.Публічною інформацією з обмеженим доступом суду є:

1)конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2)таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

3)службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

Додаток 2

до пункту 2.4 Положення

 

ПОРЯДОК

взаємодії Мостиського районного суду Львівської області

із представниками засобів масової інформації

 

1. Взаємодія Мостиського районного суду Львівської області (далі – суд) з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться відповідно до Конституції та законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії суду зі ЗМІ покладається на керівника апарату суду.

3. Відвідування судових засідань у суді представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до чинного законодавства України.

5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового розгляду справи допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не перешкоджати здійсненню правосуддя.

7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у суді за межами судового розгляду справи здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання керівником апарату суду відповідних списків.

8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме суд (прес-конференції та ін.), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційній веб-сторінці суду, що на офіційному веб-сайті судової влади, прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

10. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, керівник апарату суду на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію.

11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12.09.2005 року              № 102/765, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10–20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення особи.

12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює керівник апарату суду.

13. Висвітлення діяльності суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання судом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

14. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) можуть надаватися відповідальною особою суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності суду готують у межах своєї компетенції визначені резолюцією голови суду або його заступника, керівника апарату або його заступника працівники апарату суду.

16. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ інформаційні запити, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Додаток 3

до пункту 2.14 Положення

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

 

МОСТИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Грушевського, 1/9, м. Мостиська, Львівська обл., 81300

_______________________________

                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

 

тел.:_________; e-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.           ____________

                                                   (підпис)

 

"___" ____________ 20__ р.            ______________    _____________________

                   (дата)                                                    (підпис)                        (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Додаток 4

до пункту 2.14 Положення

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб/об'єднання громадян)

 

МОСТИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Грушевського, 1/9, м. Мостиська, Львівська обл., 81300

______________________________

                                                                                            (назва юридичної особи/об'єднання громадян)

______________________________

                                                                                           (адреса місця розташування)

______________________________

 

тел.:_________; e-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію: 

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлені з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.           ____________ 

                                                   (підпис)

 

"___" ____________ 20__ р.            ______________    _____________________

                     (дата)                                                  (підпис)                        (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Додаток 5

до пункту 2.14 Положення

 

Форма для електронного інформаційного запиту

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

Фізична особа     Юридична особа чи об'єднання громадян

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Організація, об’єднання

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про… (загальний опис інформації)

 

 

Прошу надати відповідь Поштою     Факсом     Електронною поштою

 

Зворотня адреса

(номер факсу, електронна пошта)

 

Контактний E-mail

 

Введіть цифри, зображені на малюнку

ХХХХХХ

Дата запиту

 

 

Додаток 6

до пункту 2.14 Положення

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Мостиському районному суді Львівської області (далі – суд) не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до суду засобами поштового зв’язку або через скриньку канцелярії суду (вул. Грушевського, 1/9,  м. Мостиська Львівська обл., 81300).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

________________