flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

державних службовців

Мостиського районного суду

Львівської області

07 жовтня 2016 року

 

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку Мостиського районного суду

 Львівської області

 

 

І. Загальні положення

1. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Мостиського районного суду Львівської області (далі – суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. В суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, з 9.00 год. до 18.00 год.;

п’ятниця - 7 годин, з 9.00 год. до 16.45 хв. год.;

вихідні дні - субота і неділя.

3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин, з 13.00 год. до 13 год. 45 хв.

Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в суді здійснюється у табелі робочого часу, що  ведеться заступником керівника апарату суду (особою, яка його заміняє).

Вихід державного службовця на роботу фіксується його підписом у Книзі обліку виходу на роботу, яка знаходиться в канцелярії суду.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в приміщенні суду у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється заступником керівника апарату (особою, яка його заміняє) і затверджується керівником апарату.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається заступником керівника апарату (особою, яка його заміняє) керівнику апарату для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня, запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого державного органу.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку головою суду покладені відповідні функції.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, заступником керівника апарату (особою, яка його заміняє) та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до його особової справи.

 

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату.

3 Для усіх інших працівників суду діють правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені наказом в.о. голови Мостиського районного суду Львівської області №19 від 14.03.2013 року.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом В.о. голови

Мостиського районного суду

№19 від 14.03.2013р.

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку в Мостиському районному суді Львівської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила внутрішнього трудового розпорядку в будинку правосуддя (надалі Правила) визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників, а також вимоги щодо його дотримання.

1.2 Правила мають загальний характер, є обов'язковими для виконання всіма працівниками суду, громадянами, представниками підприємств, установ і організацій при перебуванні в приміщенні суду.

2. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

2.1 Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень: понеділок, вівторок, середа, четвер - з 09.00 год. до 18.00 год.; п'ятниця - з 09.00 год. до 16.45 год.; обідня перерва-з 13.00 год. до 13.45 год.; вихідні дні - субота і неділя.

2.2 До початку роботи кожен працівник і службовець зобов’язаний зафіксувати свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - вихід з роботи у книзі обліку, який ведеться в будинку правосуддя.

2.3 Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за наказом голови суду чи керівника апарату суду виходити на роботу у вихідні та святкові дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

2.4 Працівники суду зобов'язані:

2.4.1 працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження голови суду чи керівника апарату та вимоги внутрішніх інструкцій та положень;

2.4.2 раціонально використовувати робочий час з метою виконання покладених на них обов'язків;

2.4.3 зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян, яка стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає розголошенню;

2.4.4 постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

2.4.5 проявляти ініціативу в роботі;

2.4.6 бережливо ставитись до державного та комунального майна;

2.4.7 економно використовувати витратні матеріали та фінансові ресурси, пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень та обладнання;

2.3.8 не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

2.4.9 на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;

2.4.10 залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;

2.4.11 дотримуватись правил пожежної безпеки, охорони праці;

2.4.12 використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях;

2.4.13 одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності;

2.5 Працівникам суду забороняється:

2.5.1 брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, державної служби, ускладнюють функціонування установи;

2.5.2 вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища з корисливою метою, а також діяння, які відповідно до чинного законодавства вважають корупційними;

2.5.3 виявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об'єднання громадян або конкретної особи всупереч інтересам служби;

2.6 Голова суду та заступник голови суду зобов'язані:

2.6.1 правильно організовувати робочий час та його облік;

2.6.2 покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць;

2.6.3 забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію та створити необхідні умови для збереження дорученого працівникам майна;

2.6.4 забезпечити використання наданої ТУ ДСА в Львівській області оргтехніки та майна за призначенням. 

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

3.1. Дані про осіб, які прибули до приміщень судів, заносяться працівниками судової міліції у журнал відвідувачів.

3.2 Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:

3.2.1 з 08.00 год.для працівників суду - за службовими посвідченнями;

3.2.2 з 09.00 год.для працівників інших державних органів за службовими посвідченнями;

3.2.3 для депутатів рад усіх рівнів за депутатськими посвідченнями;

3.2.4 для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з головою суду;

3.2.5 делегації, що прибувають в будинок правосуддя - у супроводі відповідальних працівників ТУ ДСА, ДСА України, керівників апеляційного суду, голів судів; з 10.00 год. 

3.3. Особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ, за списком секретаря судового засідання або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який засвідчує особу. У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, міліціонер через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.

3.4 Практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів, згідно зі списком, затвердженим головою суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу.

3.5 Особи, що прибули на відкриті судові засідання, за пред'явленням документа, який засвідчує особу.

3.6 Вхід відвідувачів з великогабаритними речами (крім жіночих сумочок, барсеток, папок та портфелів) - обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у кімнату працівнику судової міліції.

3.7 Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі і не представлені охоронцеві.

3.8 Вхід відвідувачів у будинок правосуддя припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19.00 год. з дотриманням вимог цих Правил.

3.9 Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня до 21.00 год. Прибирання службових приміщень проводиться при зачинених дверях кабінетів.

3.10 Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за експлуатацію приміщень покладається на керівництво суду.

3.11 Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників судової міліції.

3.12 Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення громадян в приміщенні суду. Слідкує за тим, щоб в приміщенні працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

3.13 Паління у приміщенні суду заборонено.

3.14.  Працівники судової міліції здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених Наказом ДСА України та  Міністерства внутрішніх справ 12.09.2005р. № 102/765.

3.15 Працівники судової міліції зобов'язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває під вартою, в приміщенні суду. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

4.1 3 метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення прийом громадян здійснюється головою суду, його заступником, керівником апарату, його заступником, згідно з графіком, що затверджується наказом та доводиться до відома громадян.

4.2. В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

4.3 Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

5.1 Контроль за виконанням Правил покладається на голову суду та заступника голови суду.

5.2 Відповідальність за стан та дотримання пропускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції.

5.3 Працівники суду за невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на них цими Правилами, притягуються до дисциплінарної відповідальності і несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

5.4 До громадян, які допускають порушення цих Правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

5.4.1 зауваження;

5.4.2 випровадження з будинку правосуддя;

5.4.3 притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

5.5 Правила внутрішнього трудового законодавства вивішуються у будинку правосуддя на видному місці.

5.6 Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.